รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
การแข่งขัน MOTHER’S DAY CHAMPIONSHIP 2016
  4 ส.ค. 2559
แบ่งปัน
ณ สนามแบดมินตัน  แกรนนูลาร์  ซอยสวนผัก 50
ระหว่างวันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2559

 
Time Event Nr Round Team 1 Team 2 Score
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 2 R1

สุทธิ ณ พูน

(องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง)

ธนพนธ์ แสนศรี (โรดี้คอร์ท)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 4 R1 รัชชานนท์ ทิพยสร (ปทุมธานีวิคตอรี่) กนก พลนามอินทร์ (ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 6 R1 Sipaseuth A (ทีนา (ประเทศลาว)) Zhou Xufan (CHINA)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 7 R1 สวิตต์ พฤฒิสิริกุล (BOY's CLUB) พิชญ ลิ้มประยูร (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 8 R1 พชรพล เทียนเงิน (V Winn Chonburi) ภูริวัจน์ โรจน์นิธิพัชร (เสนานิคม)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 9 R1 ปารวัตร ธนะถาวร (GOLD RACKET) ศิครินทร์ ทองคำ (V Winn Chonburi)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 10 R1 ณัชพล รัตนาอัมพวัลย์ (Search GURU) Xayasone  Keoxay (Manthaturath (Laos))  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 11 R1 ภาคิน โป้แดง (บ้านทองหยอด) ณัฏฐ์ ไตรรันตประสิทธิ์ (UDON ARCHA)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 13 R1 กานต์ จินดามณี (บ้านทองหยอด) ภวุฒิ อรีชาญกิจ (สวนลุมรวมมิตร)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 14 R1 อัคคณัฐ ชัยวัฒน์ (สายรุ้งสปอร์ตคลับ) วีรวัสส์ ฤทธิ์ดีสิริธร (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS14 - Qualification 15 R1 ศิราวุธ ประยรูทอง (บ้านเดชแบดมินตัน) ก้องภพ ผาติพิศาล (V Winn Chonburi)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS16 - Qualification 4 R1 Daomixay Volasing (Manthaturath (Laos)) วงศธร หีบแก้ว (ปทุมธานีวิคตอรี่)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS16 - Qualification 6 R1 Weng Tianle (CHINA) โองการ ชินพานิช (S29)  
Thu 11-8-16 9:00 AM BS16 - Qualification 8 R1 Bunpaseuth Vunthanouvong (Manthaturath (Laos)) Alounsavath Ph (ทีนา (ประเทศลาว))  
Thu 11-8-16 9:25 AM BS16 - Qualification 9 R1 พนธกร พัฒนวริทธิพันธ์ (รร.สาธิตราชภัฏเทพสตรีลพบุรี) Vithaya Mavongsa (Manthaturath (Laos))  
Thu 11-8-16 9:25 AM BS16 - Qualification 11 R1 Yu Xuaho (CHINA) วรภัทร ณัฐธำรงกุล (Enjoy Team)  
Thu 11-8-16 9:25 AM BS16 - Qualification 13 R1 วริศ ไชยประพัทธ์ (GOLD RACKET) ปฐพี พิศภา (บ้านเดชแบดมินตัน)  
Thu 11-8-16 9:25 AM BS12 3 R128 อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี (บ้านทองหยอด) ณรัฐ ศรีเสริมโภค (INDY)  
Thu 11-8-16 9:25 AM BS12 4 R128 อรรถโกวิท รุ่งรัตนผล (แบดมินตันศิริภูล) ณพล เทียมพานิช (ธนบุรี)  
Thu 11-8-16 9:25 AM BS12 6 R128 จิรภัทร จารุกุลพาณิช (สิงห์ H.H.) พศวัต บุนนท์ (โรดี้คอร์ท)  
Thu 11-8-16 9:25 AM BS12 7 R128 อภิสฤษฎิ์ จิรภัทรโชติมณี (CR BADMINTON) ชิน แก้วเทวี (สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
Thu 11-8-16 9:30 AM BS12 8 R128 ศิโรตม์ บุญสม (GOLD RACKET) พีรวิชญ์ จันทร์ศิริ (ต้นกล้าตะวัน)  
Thu 11-8-16 9:30 AM BS12 11 R128 คณพิชญ์ คำจร (BJ Badminton) วรกิตติ์ รัศมีบุญสิทธิ์ (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 9:30 AM BS12 14 R128 พิรุณ สอนดงบัง (B S S) นนทกร ทองอ่อน (หงส์)  
Thu 11-8-16 9:30 AM BS12 15 R128 นวิน สุเมธกิจการ (สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พัชรพล ศิรินุกูลพิพัฒน์ (แบดมินตันกิ่งประดู่)  
Thu 11-8-16 9:30 AM BS12 19 R128 ธิติสรณ์ กาญจนาวิบูลย์ (หงส์) พรรคพล ธีระรัตน์สกุล (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 9:30 AM BS12 20 R128 วสุวัฒน์ อารยะพงษธรณ์ (TEERAPAT BADMINTON) ภูมิรพี ปัญญาบารมี (BATTLEDORE)  
Thu 11-8-16 9:30 AM BS12 22 R128 ธนกฤต เกิดไพบูลย์ (CR BADMINTON) แทนคุณ เทียนจันทร์ (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 9:50 AM BS12 23 R128 วีรชัย กฤตยพงษ์ (สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปภังกร เจริญทวีแก้ว (เสนานิคม)  
Thu 11-8-16 9:50 AM BS12 24 R128 ณัฏฐ์นันธ์ เชิดสกุลนานา (บ้านทองหยอด) ธนดล ยันต์มงคล (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 9:50 AM BS12 27 R128 กรินธร แซ่จัง (แบดมินตันฑิมณภัทร์) โชคดี โคตรเคน (ISE International)  
Thu 11-8-16 9:50 AM BS12 28 R128 สรัล รักษ์เจริญ (บ้านทองหยอด) ธรรศ บุญคงชื่น (71 Sport Club)  
Thu 11-8-16 9:50 AM BS12 30 R128 Uro B (ทีนา (ประเทศลาว)) เศรษฐพงศ์ ศรีคำภา (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 9:50 AM BS12 31 R128 ณัฐพร ศาสตร์ประเสริฐ (PUTI CLUB) ฉัตรพล แหลมเขาทอง (แบดมินตันศิริภูล)  
Thu 11-8-16 9:50 AM BS12 33 R128 ศราวุฒิ ศรจันทร์แดง (ราชพฤกษ์ นครราชสีมา) นนทกานต์ ภู่ถาวร (B S S)  
Thu 11-8-16 9:55 AM BS12 34 R128 ณัฏฐาพงศ์ จันทร์ขุน (สิงห์ H.H.) ภูริณัฐ วิไลลักษณ์ (GRANULAR)  
Thu 11-8-16 9:55 AM BS12 37 R128 อิทธิพัทธ์ เสือมัจฉา (หงส์) ณัฐดนัย มณีสว่าง (GOLD RACKET)  
Thu 11-8-16 9:55 AM BS12 38 R128 พณิชพล ธีระรัตน์สกุล (ที ไทยแลนด์) อศะ คะชิมา (สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
Thu 11-8-16 9:55 AM BS12 39 R128 ปุณณ์ธิติ ตั้งศิริ (BOY's CLUB) ภูวนัตถ์ หอบรรลือกิจ (เสนานิคม)  
Thu 11-8-16 9:55 AM BS12 41 R128 ธราเทพ บุญถนอม (บี จี สปอร์ต) สมัชญ์ บัวสอาด (อมาตยกุล)  
Thu 11-8-16 9:55 AM BS12 42 R128 ภูริณัฐ จาดคร้าม (บ้านทองหยอด) พุฒิสรรค์ ติยะพิบูลย์ไชยา (สายรุ้งสปอร์ตคลับ)  
Thu 11-8-16 9:55 AM BS12 43 R128 ภัทรดนัย ทองล้น (แบดมินตันกิ่งประดู่) กิตติพศ นวลจันทร์ (TEERAPAT BADMINTON)  
Thu 11-8-16 10:15 AM BS12 45 R128 อภิรักษ์ เกตุระหงษ์ (แบดมินตันศิริภูล) กาวิละ สุยะต๊ะ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 10:15 AM BS12 46 R128 Vanvilay K (ทีนา (ประเทศลาว)) ณัฐดนัย เกิดศิริ (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 10:15 AM BS12 49 R128 ณรัก ศรีเสริมโภค (INDY) ชินกฤต เคลือบสุวรรณ (CR BADMINTON)  
Thu 11-8-16 10:15 AM BS12 50 R128 ชยากร กิตติคุณ (GOLD RACKET) สุวภัทร วิริยางกูร (แบดมินตันศิริภูล)  
Thu 11-8-16 10:15 AM BS12 51 R128 ปิยพนธ์ อาจไพวัน (บ้านทองหยอด) Vilaykone Ph (ทีนา (ประเทศลาว))  
Thu 11-8-16 10:15 AM BS12 53 R128 ศุภณัฐ จินต์เจตน์พร (เกตุแก้ว) ศิวัช เจดีย์ (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 10:15 AM BS12 54 R128 ปิยชาติ อัคราช (อบจ.ปราจีนบุรี) วรัญกร ทับจันทร์ (B S S)  
Thu 11-8-16 10:20 AM BS12 57 R128 ณฐภณ ภุมรินทร์ (สิงห์ H.H.) เสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ (ธนบุรี)  
Thu 11-8-16 10:20 AM BS12 58 R128 ภูร์ เพียงพอ (UDON ARCHA) ธีรัตม์ นิคโคลัส ลิ้ม (สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
Thu 11-8-16 10:20 AM BS12 59 R128 อธิษฐ์ สิทธิสินธุ์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) ปภังกร หิรัญกุลวงษ์ (BLOWFISH)  
Thu 11-8-16 10:20 AM BS12 61 R128 ธีรภัทร เจริญสุขโสภณ (BOY's CLUB) สัณหณัฐ สะเริญรัมย์ (GOLD RACKET)  
Thu 11-8-16 10:20 AM BS12 62 R128 เจษฎากร เลิศวิริยจิตต์ (ที ไทยแลนด์) รัชต์ชานนท์ สุอังคะวาทิน (JSP)  
Thu 11-8-16 10:20 AM GS12 3 R128 Phoutsavanh D (ทีนา (ประเทศลาว)) ญาดาพัฒน์ ศศิพงศ์พรรณ (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 10:20 AM GS12 4 R128 พิมพิชญา มัญชุรัตน์ (แบดมินตันศิริภูล) อัญวีณ์ พุทธิจิระพัชร์ (Enjoy Team)  
Thu 11-8-16 10:40 AM GS12 7 R128 Yu Yishan (CHINA) ฐิติพร กล่อมยงค์ (บี จี สปอร์ต)  
Thu 11-8-16 10:40 AM GS12 8 R128 โชติรส ละเลิศ (THE FOX CLUP) มณีรัฐ ไทยเลิศ (ตรีเลิศ)  
Thu 11-8-16 10:40 AM GS12 11 R128 ชินธิชา พนมวงศ์ตะวัน (โรดี้คอร์ท) นิษฐกานต์ เสรีกัญญาพัฒน์ (KEEREE BADMINTON)  
Thu 11-8-16 10:40 AM GS12 12 R128 พิชญานิน บัวจันทร์ (UNITY&RAWIN) ช่อฟ้า วัฒนานุกูลพงศ์ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 10:40 AM GS12 15 R128 กันชิตา เชียงทอง (ที ไทยแลนด์) ชิโนทัย ศรีสุข (แบดมินตันปากน้ำโพ)  
Thu 11-8-16 10:40 AM GS12 16 R128 ณิชากานต์ รุ่งหัวไผ่ (เสนานิคม) ภทรภร กุลมาตร์ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 10:40 AM GS12 19 R128 ธัญชนก ปานผึ้ง (vasin bc) ชัญญานุช เกตุเรืองรอง (TEERAPAT BADMINTON)  
Thu 11-8-16 10:45 AM GS12 20 R128 ฐิติกา หวังพูลสวัสดิ์ (BOY's CLUB) พบพร บุญมี (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 10:45 AM GS12 23 R128 กรวรรณ เผ่ากุ่ม (ต้นกล้าตะวัน) ธัญพร พระธรรมมา (MT ARENA)  
Thu 11-8-16 10:45 AM GS12 24 R128 ณัฐชมา ทรัพย์วรรณา (เสนาบดี แบดมินตัน) รมิตา อุตสานนท์ (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 10:45 AM GS12 27 R128 กานต์ชนิต แววคุ้ม (พันธุ์ครุฑ) ปิยพร ฉอสุวรรณชาติ (Enjoy Team)  
Thu 11-8-16 10:45 AM GS12 28 R128 เพลงพิณ สัตย์สงวนศรี (มหาชัยเมืองทอง) พิชชาพร เชียรวงศ์รัตน์ (PUTI CLUB)  
Thu 11-8-16 10:45 AM GS12 30 R128 สุชัญญา พัววรานุเคราะห์ (ศรีราชาสปอร์ตคลับ) ฟุ้งฟ้า กอปรธรรมกิจ (71 Sport Club)  
Thu 11-8-16 10:45 AM GS12 31 R128 ณัฐมน สุขตัน (MCP) ญาณาธิป เนียมแตง (UNITY&RAWIN)  
Thu 11-8-16 11:05 AM BS16 - Qualification 15 R1 ภวุฒิ อรีชาญกิจ (สวนลุมรวมมิตร) Bian Ke (CHINA)  
Thu 11-8-16 11:05 AM BS12 12 R128 ณัชพล รัตนาอัมพวัลย์ (Search GURU) ภูริวัจน์ วัฒนพลไพศาล (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 11:05 AM BS12 16 R128 พีรณัฐ รัตนสรรพคุณา (UDON ARCHA) ภาคิน โป้แดง (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 11:05 AM BS12 32 R128 ปารวัตร ธนะถาวร (GOLD RACKET) นนทกร จันภักดี (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 11:05 AM BS12 35 R128 กันต์ ปิ่นวนิชย์กุล (71 Sport Club) กานต์ จินดามณี (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 11:05 AM GS12 32 R128 เมธาพร สิริเจริญทรัพย์ (แบดมินตัน อ.หล่มสัก) โปรดปราน สกุลธรรมรักษ์ (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 11:05 AM GS12 33 R128 สายธาร สุวรรณพฤษชาติ (BLOWFISH) นัทธมน ณัฐธำรงกุล (Enjoy Team)  
Thu 11-8-16 11:10 AM GS12 34 R128 โชติรส โชติวรกุลเพิ่มผล (บ้านทองหยอด) ณัฐณิชา จตุพนาพร (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 11:10 AM GS12 35 R128 วิรัลพัชร พึ่งเดช (เทศบาลนครปฐม) มณฑิตา กออิสรานุภาพ (โรดี้คอร์ท)  
Thu 11-8-16 11:10 AM GS12 37 R128 สาธนี เอี้ยวสกุลรัตน์ (UNITY&RAWIN) ปัญฐินีย์ เทพณรงค์ (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 11:10 AM GS12 38 R128 ปนิดา ทิพย์ทวีชาญ (ทหารอากาศ) มัชชิมา ผลศรีนาค (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 11:10 AM GS12 41 R128 ณัฏฐณิชา ปานบำรุง (รร.บุญญวิทยา) เยาวลักษณ์ ละเลิศ (THE FOX CLUP)  
Thu 11-8-16 11:10 AM GS12 42 R128 ธวัลรัตน์ โกรีภาพ (ที ไทยแลนด์) วีรดา เสียงสนั่น (The Ultimate Sport Club)  
Thu 11-8-16 11:10 AM GS12 45 R128 นภัสสร สุวรรณเชษฐ (INDY) พิมพ์มาดา รัตนพันธ์ (W.K. Badminton)  
Thu 11-8-16 11:30 AM GS12 46 R128 นันท์นภัส เมธีดุลสถิตย์ (PUTI CLUB) หรรษธร เปลี่ยนภักดี (อาธีน่ายามาฮ่า)  
Thu 11-8-16 11:30 AM GS12 49 R128 วรพร ขันธ์สุวรรณ (พันธุ์ครุฑ) เมทิกา พุทธวิลัย (PUTI CLUB)  
Thu 11-8-16 11:30 AM GS12 50 R128 พนิตพิชา ภวัตนิธิกร (ที ไทยแลนด์) ปราณปริยา พรรณราย (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 11:30 AM GS12 51 R128 อชิรญา มณีรอด (ทองร้อยยิ่งแบดมินตัน) เตชินี อุเทนสุต (KEEREE BADMINTON)  
Thu 11-8-16 11:30 AM GS12 53 R128 สวรรยา ทิพยสร (ปทุมธานีวิคตอรี่) ธัญธิชา โกมลวรรธนะ (แบดมินตันศิริภูล)  
Thu 11-8-16 11:30 AM GS12 54 R128 ณพิชยา ธรรมมาธิวัฒน์ (71 Sport Club) ภิญญดา พันธ์เจริญ (เกตุแก้ว)  
Thu 11-8-16 11:30 AM GS12 57 R128 หงส์เหม ยุคใหม่ (BOY's CLUB) ธญธร ศิริวงศ์ณอยุธยา (เสนานิคม)  
Thu 11-8-16 11:35 AM GS12 58 R128 รฐา ก้องฐิติเดช (ศรีราชาสปอร์ตคลับ) จิณห์นิภา ตันมณี (UNITY&RAWIN)  
Thu 11-8-16 11:35 AM GS12 61 R128 พัสสอัณณ์ อัศวศรีอนันต์ (สิงห์ H.H.) วริศรา ด่านสุนทรวงศ์ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 11:35 AM GS12 62 R128 Chi Yuran (CHINA) นภา สามารถ (Ninety-Nine Court)  
Thu 11-8-16 11:35 AM BS10 3 R128 รัตนชัย ทองสุข (BATTLEDORE) ณตะวัน ชาญณรงค์กุล (หงส์)  
Thu 11-8-16 11:35 AM BS10 4 R128 อานันทวีป สมบุญ (สิงห์ H.H.) ณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์ (แบดมินตันกิ่งประดู่)  
Thu 11-8-16 11:35 AM BS10 7 R128 วิศรุต ไพโรจน์ฤทธิ์กุล (BOY's CLUB) สุริยัน เทียนทอง (The Ultimate Sport Club)  
Thu 11-8-16 11:35 AM BS10 8 R128 Kaungthong S (ทีนา (ประเทศลาว)) วรฉัตร คำภู (มหาชัยเมืองทอง)  
Thu 11-8-16 11:55 AM BS10 10 R128 ศุภากร เที่ยงพิมล (BJ Badminton) ธนภัทร นวลจันทร์ (อบจ.ปราจีนบุรี)  
Thu 11-8-16 11:55 AM BS10 11 R128 คุณากร เกื้อทิพย์ (GOLD RACKET) บอย (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 11:55 AM BS10 12 R128 นภัสรพี กฤตภคะ (อมาตยกุล) ภูริทัศน์ สว่างมงคล (ศรีราชาสปอร์ตคลับ)  
Thu 11-8-16 11:55 AM BS10 14 R128 เตชิต วิริยชัยฤกษ์ (ราชพฤกษ์ นครราชสีมา) ธีรธรรศ โกมลวรรธนะ (แบดมินตันศิริภูล)  
Thu 11-8-16 11:55 AM BS10 15 R128 ณรัฐ ศรีเสริมโภค (INDY) Gao Yuxuna (CHINA)  
Thu 11-8-16 11:55 AM BS10 16 R128 เอกมังกร เอมสรรค์ (บ้านทองหยอด) ยศรัณย์ งามจิตสุขศรี (Eight Racquct)  
Thu 11-8-16 11:55 AM BS10 19 R128 ณพล เทียมพานิช (ธนบุรี) พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 12:00 PM BS10 20 R128 ปฎิภาณ เกลอสูงเนิน (หงส์) Zhou Jinrui (CHINA)  
Thu 11-8-16 12:00 PM BS10 22 R128 อมรสิริ ศรีสมัย (GRANULAR) ภูผา กองทองนอก (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 12:00 PM BS10 23 R128 ทัชชกร อิงคสารมณี (ที ไทยแลนด์) เก็จจ์พรหม เล็กยิ้ม (PUTI CLUB)  
Thu 11-8-16 12:00 PM BS10 24 R128 กิตติพศ นวลจันทร์ (TEERAPAT BADMINTON) กิตติพัศ เทียนเทศ (KEEREE BADMINTON)  
Thu 11-8-16 12:00 PM BS10 26 R128 ชิษณุพงศ์ ครองเมือง (บ้านทองหยอด) ศุภณัฐ ราชมนตรี (UDON ARCHA)  
Thu 11-8-16 12:00 PM BS10 27 R128 วรพล ตันติสุวรรณนา (สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) พงศภัค พลนามอินทร์ (ชัยภักดิ์ดีแบดมินตัน)  
Thu 11-8-16 12:00 PM BS10 28 R128 รชฏ ผโลศิลป์ (อาธีน่ายามาฮ่า) ภาคิน คงวรรณะ (ศรีราชาสปอร์ตคลับ)  
Thu 11-8-16 12:20 PM BS10 6 R128 คณธัช เจียมอาตม์ (THE FOX CLUP) กาวิละ สุยะต๊ะ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 12:20 PM BS10 30 R128 พศวัต บุนนท์ (โรดี้คอร์ท) ชัชชาญ อัศวศรีอนันต์ (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 12:20 PM BS10 31 R128 อชิระ นิตินัย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) ธีธัช จินตมุทธา (แบดมินตันภคภัทร์)  
Thu 11-8-16 12:20 PM BS10 32 R128 ฐิติภัทร ขนอนคราม (BOY's CLUB) ฆนัท ลิขิตธนานันท์ (GOLD RACKET)  
Thu 11-8-16 12:20 PM BS10 34 R128 พีรพรรณ ทองสุทธิกุล (UNITY&RAWIN) กรินธร แซ่จัง (แบดมินตันฑิมณภัทร์)  
Thu 11-8-16 12:20 PM BS10 35 R128 Zhang Haoxiang (CHINA) พันธุ์ธัช สโรบล (ศรีราชาสปอร์ตคลับ)  
Thu 11-8-16 12:20 PM BS10 37 R128 อติรุจ อุ่นวัฒนนุกูล (71 Sport Club) กันต์ธร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (GRANULAR)  
Thu 11-8-16 12:25 PM BS10 33 R128 เสฏฐนันท์ ตั้งจิตยงสิวะ (ธนบุรี) ธนเดช ผิวขาว (TEERAPAT BADMINTON)  
Thu 11-8-16 12:25 PM BS10 38 R128 ปัญญพัฒน์ แก้วสุวรรณ (BOY's CLUB) เภาร์ เพียงพอ (UDON ARCHA)  
Thu 11-8-16 12:25 PM BS10 39 R128 ชยางกูร ไทรทรัพย์ณรงค์ (บ้านทองหยอด) Vilaykone Ph (ทีนา (ประเทศลาว))  
Thu 11-8-16 12:25 PM BS10 41 R128 ณฐวรรฒน์ นาคปนันท์ (CR BADMINTON) ณัฐนนท์ มากู่ (มหาชัยเมืองทอง)  
Thu 11-8-16 12:25 PM BS10 42 R128 โสภณวิชญ์ สายเสือ (เกตุแก้ว) อนพัทย์ เตรียมล้ำเลิศ (S29)  
Thu 11-8-16 12:25 PM BS10 43 R128 จีรวัฒน์ เปาทอง (ที ไทยแลนด์) ปัณณวิชญ์ หีดขุนทด (แบดมินตันกิ่งประดู่)  
Thu 11-8-16 12:25 PM BS10 45 R128 ทีปกร เสียงสนั่น (The Ultimate Sport Club) ณภัทร ศิลป์ไพบูลย์พานิช (JSP)  
Thu 11-8-16 12:45 PM BS10 46 R128 ธารพระกร เตชะโต (ไทยเพาเวอร์แบดมินตันคัพ) ธราเทพ บุญถนอม (บี จี สปอร์ต)  
Thu 11-8-16 12:45 PM BS10 49 R128 พรรษกร อุปถัมภ์ (อบจ.ปราจีนบุรี) สิปปกร ลาภธนวัฒน์ (สายรุ้งสปอร์ตคลับ)  
Thu 11-8-16 12:45 PM BS10 50 R128 ศุภณิช ภูมิสุข (บ้านทองหยอด) ภูวเดช ธรรมเตชานนท์ (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 12:45 PM BS10 51 R128 ชัยวัฒน์ โตแท้ (A - TEAM) ปภิสรร ไชยภาษี (W.K. Badminton)  
Thu 11-8-16 12:45 PM BS10 53 R128 นรภัทร ชินชูศักดิ์ (ROYAL STAR) ภัฏ วิทูรสุชยา (GOLD RACKET)  
Thu 11-8-16 12:45 PM BS10 54 R128 นนทกร ปลาทอง (S29) พงศภัค ปานอำพล (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 12:45 PM BS10 55 R128 เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ (TEERAPAT BADMINTON) ณฐกร แสงสุริยา (PUTI CLUB)  
Thu 11-8-16 12:50 PM BS10 57 R128 ศราวุฒิ ศรจันทร์แดง (ราชพฤกษ์ นครราชสีมา) จุน แก้วเทวี (สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  
Thu 11-8-16 12:50 PM BS10 58 R128 อิทธิพัทธ์ เสือมัจฉา (หงส์) กฤตณัฐ สิทธิ์ศิรดิลก (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 12:50 PM BS10 59 R128 ภูริณัฐ ปานผึ้ง (vasin bc) ชาณุ เกษมเสรีวงศ์ (อาธีน่ายามาฮ่า)  
Thu 11-8-16 12:50 PM BS10 61 R128 อนัตตา ผลศรีนาค (บ้านทองหยอด) ธนภัทร กล่ำรัตน์ (MT ARENA)  
Thu 11-8-16 12:50 PM BS10 62 R128 ฉัตรมงคล คนชาญ (GRANULAR) ทีฆภัทร ตฤษณาวุฒิ (BATTLEDORE)  
Thu 11-8-16 12:50 PM GS10 4 R128 Atjima Phichith (Manthaturath (Laos)) หทัยทิพย์ มิจาด (เกตุแก้ว)  
Thu 11-8-16 12:50 PM GS10 7 R128 ณภชนก อุตสานนท์ (สิงห์ H.H.) ปัณฑิตา บุญสัมพุทธ (S29)  
Thu 11-8-16 1:10 PM GS10 8 R128 อัญชลินทร์ ตั้งธนไพบูลย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) ธนัญญา แพมณี (ROYAL STAR)  
Thu 11-8-16 1:10 PM GS10 12 R128 ญาณวดี ตฤษณาวุฒิ (BATTLEDORE) กรวินท์ญา วงศ์สวัสดิ์ (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 1:10 PM GS10 15 R128 He Yiyan (CHINA) ณิชชาอร แหวนทองคำ (เกตุแก้ว)  
Thu 11-8-16 1:10 PM GS10 20 R128 Hu Yitian (CHINA) นวินดา เบ้าเรือง (71 Sport Club)  
Thu 11-8-16 1:10 PM GS10 23 R128 ต้องจิต หมื่นศรี (แบดมินตัน อ.หล่มสัก) อันติกา โพธิ์แก้ว (เทศบาลนครปฐม)  
Thu 11-8-16 1:10 PM GS10 24 R128 นันทรัตน์ แซ่จิว (S29) ฮัซวานีย์ โมมินทร์ (MT ARENA)  
Thu 11-8-16 1:10 PM GS10 28 R128 สุพิชฌาย์ ลิ้มสมบุญชัย (เกตุแก้ว) อาญาดา ธัญญากุลวงศ์ (ศรีราชาสปอร์ตคลับ)  
Thu 11-8-16 1:15 PM GS10 31 R128 จุณณิกา มีระเกตุ (เสนานิคม) ปิยธิดา ฉอสุวรรณชาติ (Enjoy Team)  
Thu 11-8-16 1:15 PM GS10 32 R128 ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์ (ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่) สิริพิชชา ตันติวิชานันท์ (ปทุมธานีวิคตอรี่)  
Thu 11-8-16 1:15 PM GS10 33 R128 ณรวิน เวชพาณิชย์ (ทหารอากาศ) กัลยรักษ์ จิตต์เจริญ (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 1:15 PM GS10 34 R128 ชนิสรา ไชยบาง (BOY's CLUB) ภรภัทร พันธ์เจริญ (เกตุแก้ว)  
Thu 11-8-16 1:15 PM GS10 37 R128 Zhu Aiqing (CHINA) ปวีณา อิสิสิงห์ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 1:15 PM GS10 41 R128 ดวงพรรธน์ ดวงพัสตรา (สโมสรแบดมินตันโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สุกฤตา สุวะไชย (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 1:15 PM GS10 42 R128 ณิชา กอบเกียรติกวิน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) สายธาร สุวรรณพฤษชาติ (BLOWFISH)  
Thu 11-8-16 1:35 PM GS10 16 R128 นนทพร พานิช (@First) ปราณปริยา พรรณราย (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 1:35 PM GS10 45 R128 พิชชาภา ฤดีขจร (ที ไทยแลนด์) อนรรฆวี สุนทรภัค (MT ARENA)  
Thu 11-8-16 1:35 PM GS10 49 R128 เบญญาภา พงษ์สีดา (แบดมินตัน อ.หล่มสัก) ภิญญาพัชญ์ จีนเพ๊ชร์ (ปทุมธานีวิคตอรี่)  
Thu 11-8-16 1:35 PM GS10 50 R128 สุวพรเจริญ แพทย์วงษ์ (BATTLEDORE) ต้นรัก แซ่เฮ้ง (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 1:35 PM GS10 53 R128 เปมิกา รัตนชัยนนท์ (พันธุ์ครุฑ) Chen Xiaofei (CHINA)  
Thu 11-8-16 1:35 PM GS10 57 R128 ธนิกา แหวนทองคำ (เกตุแก้ว) สาบรีนา โสภิตา เวดเลอร์ (@First)  
Thu 11-8-16 1:35 PM GS10 58 R128 ทิพย์จิรา ใจวิจิตรวรคุณ (ราชพฤกษ์ นครราชสีมา) สรัลพร สมบัติวัฒนานุกูล (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 1:40 PM GS10 61 R128 มนัสนันท์ ชูเตชะ (เทศบาลพิษณุโลก) ณัฐกฤตา อำนรรฆกิตติกุล (S29)  
Thu 11-8-16 1:40 PM BS14 1 R128 วรภพ ชื่นค้า (GRANULAR)[1] จิรพัฒน์ พุฒชา (INDY)  
Thu 11-8-16 1:40 PM BS14 2 R128 ปัณณวิชญ์ ชัยนภาเวทย์ (ธนบุรี) Qualification - Q13  
Thu 11-8-16 1:40 PM BS14 3 R128 ชานน ธโนปจัยโยธิน (สิงห์ H.H.) เอษิญะ อินทรวัฒนา (เทศบาลนครปฐม)  
Thu 11-8-16 1:40 PM BS14 4 R128 ณัฐพีร์ ศรีอรุณลักษณ์ (บ้านทองหยอด) ภูผา สุวรรณพฤษชาติ (UDON ARCHA)  
Thu 11-8-16 1:40 PM BS14 5 R128 จักรพรรดิ์ หน่อขัติ (ไทยออยล์)[9/16] พงศ์ประเสริฐ ทรงพินิจ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 1:40 PM BS14 6 R128 เทวัญ วงศ์สังวาลย์ (MT ARENA) ศิรัส บุญสม (GOLD RACKET)  
Thu 11-8-16 2:00 PM BS14 7 R128 Qualification - Q2 ปัณณวัฒน์ มงคลธนวรรณ (ตรีเลิศ)  
Thu 11-8-16 2:00 PM BS14 8 R128 ภัทรพล น้อยประเสริฐ (แบดมินตันศิริภูล) ณัฐพงษ์ ตาระกา (V Winn Chonburi)  
Thu 11-8-16 2:00 PM BS14 9 R128 วรท อุไรวงค์ (อบจ.ปราจีนบุรี)[5/8] สัณหณัฐ สะเริญรัมย์ (GOLD RACKET)  
Thu 11-8-16 2:00 PM BS14 10 R128 ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล (S29) Qualification - Q3  
Thu 11-8-16 2:00 PM BS14 11 R128 ธนภัทร ศรีสวัสดิ์ (แบดมินตันชะอำ) Qualification - Q4  
Thu 11-8-16 2:00 PM BS14 12 R128 ภาคภูมิ พระร้าย (แบดมินตัน อ.หล่มสัก) ธัชพล จำนงค์ (แบดมินตันดิลก)  
Thu 11-8-16 2:00 PM BS14 13 R128 นรุตม์ แสงขำ (บ้านทองหยอด)[9/16] วิชญะ จินตมุทธา (แบดมินตันภคภัทร์)  
Thu 11-8-16 2:05 PM BS14 14 R128 สหภาพ เนื้อนาบุญ (ที ไทยแลนด์) ณฐกร จันทร์ขุน (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 2:05 PM BS14 15 R128 ชินโชติ นิ่มประเสริฐ (KEEREE BADMINTON) พิชยะ วงษ์นรินทร์ (ทหารอากาศ)  
Thu 11-8-16 2:05 PM BS14 16 R128 ฤทธิชัย มะโนจิตร (เชียงราย) สิรวิชญ์ โสทน (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 2:05 PM BS14 17 R128 ชยุตพงศ์ ชยางกูร ณ อยุธยา (บ้านทองหยอด)[3/4] Qualification - Q14  
Thu 11-8-16 2:05 PM BS14 18 R128 ธนกฤษ เหล่าวนิชย์ (INDY) พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 2:05 PM BS14 19 R128 วรโชติ ปีติบรรเจิดพงศ์ (MT ARENA) ปัญญากร ไกรธีรวุฒิ (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 2:05 PM BS14 20 R128 Qualification - Q6 พล ซอปิติพร (CR BADMINTON)  
Thu 11-8-16 2:25 PM BS14 21 R128 ณัฐวัฒน์ วิถีเทพ (A - TEAM)[9/16] ชยากร กิตติคุณ (GOLD RACKET)  
Thu 11-8-16 2:25 PM BS14 22 R128 ประณพ แพงคำ (พลสนะแบดมินตัน) จิตินันท์ เมธีดุลสถิตย์ (PUTI CLUB)  
Thu 11-8-16 2:25 PM BS14 23 R128 Qualification - Q1 ณภัทร ดำรงธรรมวัฒนา (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 2:25 PM BS14 24 R128 ธนบดี สิงเกื้อ (R.E.SPORT) Qualification - Q7  
Thu 11-8-16 2:25 PM BS14 25 R128 ธนนนท์ จิตใจภูรี (MCP)[5/8] Qualification - Q15  
Thu 11-8-16 2:25 PM BS14 26 R128 นนทัช โล้วมั่นคง (Ninety-Nine Court) ธนาธร ศรีโกศัย (@First)  
Thu 11-8-16 2:25 PM BS14 27 R128 พอดี บุญมี (ที ไทยแลนด์) ภคนันท์ คงแดง (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 2:30 PM BS14 28 R128 Qualification - Q10 นนธวัช พงษ์เผือก (UDON ARCHA)  
Thu 11-8-16 2:30 PM BS14 29 R128 ชยังกูร ธโนปจัยโยธิน (สิงห์ H.H.)[9/16] ณัฐทัญพงศ์ อุดมรุ่งเรือง (MT ARENA)  
Thu 11-8-16 2:30 PM BS14 30 R128 กนก มัญชุรัตน์ (แบดมินตันศิริภูล) ธีรภัทร แก้วนิล (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 2:30 PM BS14 31 R128 ศรัณย์ภัทร รัตนเทวมาตย์ (Enjoy Team) Qualification - Q11  
Thu 11-8-16 2:30 PM BS14 32 R128 กัญจน์ เพ็งลี (ตรีเลิศ) ธนดล อินทศร (THE FOX CLUP)  
Thu 11-8-16 2:30 PM BS14 33 R128 ธีรภัทร หนึ่งแว่วแดง (BOY's CLUB) กรวิชญ์ ประณีตวตกุล (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 2:30 PM BS14 34 R128 กฤติน ท้วมประถม (อมาตยกุล) อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์ (THE FOX CLUP)  
Thu 11-8-16 2:50 PM BS14 35 R128 ศิริพงษ์ โพธิ์มี (แบดมินตัน อ.หล่มสัก) Qualification - Q16  
Thu 11-8-16 2:50 PM BS14 36 R128 วริศ ไชยประพัทธ์ (GOLD RACKET) ปัณณวัชร์ ธีระพนิตนันท์ (บ้านทองหยอด)[9/16]  
Thu 11-8-16 2:50 PM BS14 37 R128 โดมธ์ไทย พุทธิจิระพัชธ์ (Enjoy Team) พีราวิชญ์ รัตนชัยนนท์ (พันธุ์ครุฑ)  
Thu 11-8-16 2:50 PM BS14 38 R128 พรพรหม อยู่พรหม (พลสนะแบดมินตัน) ปุญญพัฒน์ ทิพย์ทวีชาญ (ทหารอากาศ)  
Thu 11-8-16 2:50 PM BS14 39 R128 ภูดิศ สุขสมชล (เสนาบดี แบดมินตัน) นวัต รัตนาอัมพวัลย์ (Search GURU)  
Thu 11-8-16 2:50 PM BS14 40 R128 ณฐนน อิ่นคำ (ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่) เสฏฐวุฒิ สุวรรณมาลี (สิงห์ H.H.)[5/8]  
Thu 11-8-16 2:50 PM BS14 41 R128 ธนภัทร ธนาภรณ์วิริยะกุล (S29) ชุณวรรณ หมั่นดี (ตรีเลิศ)  
Thu 11-8-16 2:55 PM BS14 42 R128 นพวิทย์ อรุณพานิชเลิศ (บ้านทองหยอด) อัครกร ลิมปสุรัติ (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 2:55 PM BS14 43 R128 พนธกร พัฒนวริทธิพันธ์ (รร.สาธิตราชภัฏเทพสตรีลพบุรี) Qualification - Q9  
Thu 11-8-16 2:55 PM BS14 44 R128 กรพล ลิมปิชาติ (สิงห์ H.H.) พงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุล (PUTI CLUB)[9/16]  
Thu 11-8-16 2:55 PM BS14 45 R128 ธนดล พันธ์พานิช (Unite) พงศ์กรณ์ เกิดภาณุพัฒน์ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 2:55 PM BS14 46 R128 Qualification - Q5 Qualification - Q8  
Thu 11-8-16 2:55 PM BS14 47 R128 กฤตนัย จันทระ (UDON ARCHA) ธนกฤต แสงพันธ์ (MCP)  
Thu 11-8-16 2:55 PM BS14 48 R128 ณพวิทย์ เทวพันธ์กุล (CR BADMINTON) ภูริธัช อารีย์ (MT ARENA)[3/4]  
Thu 11-8-16 3:15 PM BS14 49 R128 ธนภัทร ภูแรศรี (สิงห์ H.H.) นันทภพ แจ่มทรัพย์ถาวร (BATTLEDORE)  
Thu 11-8-16 3:15 PM BS14 50 R128 ไท ธนานันท์ (TEERAPAT BADMINTON) รชต ภวัตนิธิกร (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 3:15 PM BS14 51 R128 ธนกฤต พนาเจริญวงศ์ (MT ARENA) ญาณภัทร ดอนมาลา (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 3:15 PM BS14 52 R128 Xaypaseuth D (ทีนา (ประเทศลาว)) วิสา ศรีสุริยะ (แบดมินตันภคภัทร์)[9/16]  
Thu 11-8-16 3:15 PM BS14 53 R128 สุกฤษฎิ์ เสริมวิลาสกุล (ราชพฤกษ์ นครราชสีมา) วณิชย์ เชี่ยวชาญรัตนกุล (New Athlete)  
Thu 11-8-16 3:15 PM BS14 54 R128 Qualification - Q12 ชรินรัตน์ พงศ์สกุลคำโท (GOLD RACKET)  
Thu 11-8-16 3:15 PM BS14 55 R128 ธนัช หาญทรงคมณัท (MCP) นนทกร เจริญนันทกุล (UDON ARCHA)  
Thu 11-8-16 3:20 PM BS14 56 R128 ปารเมศ พรหมศริน (ธนบุรี) เหนือดวง มังกรลอย (Enjoy Team)[5/8]  
Thu 11-8-16 3:20 PM BS14 57 R128 ศิรวิชญ์ มิ่งมงคลชัย (INDY) พีระศิลป์ ธรรมเถกิงกิจ (อาธีน่ายามาฮ่า)  
Thu 11-8-16 3:20 PM BS14 58 R128 พีระพันธุ์ อาจไพวัน (บ้านทองหยอด) หทัยทัต วัชรเสถียร (เทศบาลนครปฐม)  
Thu 11-8-16 3:20 PM BS14 59 R128 ธนา ธเนศานุรักษ์ (MT ARENA) ศิริตระกูล โสภาคดิษฐ์ (ตรีเลิศ)  
Thu 11-8-16 3:20 PM BS14 60 R128 สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล (GRANULAR) กฤษติพัฒน์ วงศ์ยา (แบดมินตันศิริภูล)[9/16]  
Thu 11-8-16 3:20 PM BS14 61 R128 ภูเมธ ธรรมเตชานนท์ (BOY's CLUB) ธีธัช จันทร์ศิริ (แบดมินตันชะอำ)  
Thu 11-8-16 3:20 PM BS14 62 R128 จิตตพัฒน์ ชำนาญ (THE FOX CLUP) วงศ์ทรัพย์ วงศ์ทรัพย์อินทร์ (S29)  
Thu 11-8-16 3:40 PM BS14 63 R128 ธีรเมธ กอบประเสริฐกุล (ไทยออยล์) สิรภพ ก๋งอุบล (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 3:40 PM BS14 64 R128 พีระวิชญ์ จิตต์เจริญ (ที ไทยแลนด์) อานิก พลังวชิรา (บ้านทองหยอด)[2]  
Thu 11-8-16 3:40 PM GS14 3 R128 ชัญญา จิตติกานนท์ (ไทยสไมล์) ปุณยนุช พรพันธ์เดชวิทยา (เสนานิคม)  
Thu 11-8-16 3:40 PM GS14 4 R128 โชติรส ละเลิศ (THE FOX CLUP) เบญญาภา งามบริรักษ์ (PUTI CLUB)  
Thu 11-8-16 3:40 PM GS14 7 R128 ลฏาภา สิงห์แก้ว (ทหารอากาศ) รมิตา อุตสานนท์ (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 3:40 PM GS14 8 R128 ณัฐภัสสร ทองคงหาญ (ต้นกล้าตะวัน) รังสิมา เผือกศรี (GRANULAR)  
Thu 11-8-16 3:40 PM GS14 11 R128 ฉัตรภิรมย์ จ้อยประสิทธิ์ (TEERAPAT BADMINTON) บุณณดา ฉัตรทอง (BLOWFISH)  
Thu 11-8-16 3:45 PM GS14 12 R128 ปานชีวา ทรัพย์กาญจนา (สิงห์ H.H.) พรณิชภัสรร์ โชคชลวัฒน์ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 3:45 PM GS14 15 R128 พรนภัส สุริยะฉันทนานนท์ (อมาตยกุล) พราวรวี ทองจุนเจือ (UNITY&RAWIN)  
Thu 11-8-16 3:45 PM GS14 16 R128 ปาณิศา พวงสวัสดิ์ (ธนบุรี) ณิชาภา ธรรมเตชานนท์ (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 3:45 PM GS14 19 R128 ชัญญานุช เกตุเรืองรอง (TEERAPAT BADMINTON) ปวิชญา ดีโนนโพธิ์ (BOY's CLUB)  
Thu 11-8-16 3:45 PM GS14 20 R128 สิมิลัน จันทร์ดำรงกุล (ไทยออยล์) คณิตา กลั่นไพรี (UDON ARCHA)  
Thu 11-8-16 3:45 PM GS14 23 R128 Bi Yinxin (CHINA) สรัลพร พรพัฒนามงคล (แบดมินตันดิลก)  
Thu 11-8-16 3:45 PM GS14 24 R128 โสภารัตน์ จารุกุลพาณิช (สิงห์ H.H.) มุนา สุขวัฒน์ (@First)  
Thu 11-8-16 4:05 PM GS14 27 R128 ณัฐชนก ไล้สวน (บ้านทองหยอด) ดวงพร ชัชวัสวิมล (C SQUARE)  
Thu 11-8-16 4:05 PM GS14 28 R128 ชญาภรณ์ แซ่ลี้ (ไทยเพาเวอร์แบดมินตันคัพ) ปภัสสร มณีกอบกุลวงศ์ (สายรุ้งสปอร์ตคลับ)  
Thu 11-8-16 4:05 PM GS14 31 R128 นลิน วัชรสิงห์ (ทหารอากาศ) ชุติมณฑณ์ ธีรกุลวิจารณ์ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 4:05 PM GS14 32 R128 พลชา สรัสสมิต (แบดมินตันสำโรง) กุลธิดา หาสุข (GRANULAR)  
Thu 11-8-16 4:05 PM GS14 33 R128 ฐิติวรดา เริ่มยินดี (สิงห์ H.H.) มณฑิตา กออิสรานุภาพ (โรดี้คอร์ท)  
Thu 11-8-16 4:05 PM GS14 34 R128 สุการดาพร อินทวัด (GRANULAR) ณัฐฐิรา โพธิศรีเรือง (@First)  
Thu 11-8-16 4:05 PM GS14 37 R128 ช่อฟ้า วัฒนานุกูลพงศ์ (บ้านทองหยอด) ไอรดา ลอยฤทธิวุฒิไกร (Eight Racquct)  
Thu 11-8-16 4:10 PM GS14 38 R128 เตชนา มิ่งขวัญ (BMD Badminton) ทยิดา มหายศปัญญา (@CNX)  
Thu 11-8-16 4:10 PM GS14 41 R128 นภา สามารถ (Ninety-Nine Court) รินรดา อัมพรสิทธิกูล (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 4:10 PM GS14 42 R128 ศรุตยา ฉะอ้อนศรี (BOY's CLUB) รสิตา ลีนะยงค์ชัย (@First)  
Thu 11-8-16 4:10 PM GS14 45 R128 ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร (บ้านทองหยอด) เนตรนภา พิณสำเนียง (V Winn Chonburi)  
Thu 11-8-16 4:10 PM GS14 46 R128 สัณห์ฤทัย สะเริญรัมย์ (GOLD RACKET) จิตรชญา มุจรินทร์ (INDY)  
Thu 11-8-16 4:10 PM GS14 49 R128 กานต์สินี กฤติยารัตน์ (อมาตยกุล) สกาววรรณ สุทธิประมา (ไทยสไมล์)  
Thu 11-8-16 4:10 PM GS14 50 R128 Jakka Vaishnavi Reddy (บ้านทองหยอด) อารีย์วรียา อารียา (BATTLEDORE)  
Thu 11-8-16 4:30 PM GS14 53 R128 วรธิดา หาอุปละ (ศูนย์ฝึกแบดมินตันเชียงใหม่) กุลกันยา ชินพานิช (S29)  
Thu 11-8-16 4:30 PM GS14 54 R128 พรกรัณญ์ เนียมแตง (UNITY&RAWIN) ณัฐณิชา ลิขิตศานต์ (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 4:30 PM GS14 57 R128 อติกานต์ พฤกษ์พิจารณ์ (PUTI CLUB) รุจิพัชญ์ ควรปรียาวัฒน์ (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 4:30 PM GS14 58 R128 สุธีนี ด่านสุนทรวงศ์ (บ้านทองหยอด) ปาริฉัตร ประหยัดสิน (แบดมินตัน อ.หล่มสัก)  
Thu 11-8-16 4:30 PM GS14 61 R128 ศิริลักษณ์ ศิริวรกุลชัย (UDON ARCHA) ปภาวรินท์ แตงหอม (BLOWFISH)  
Thu 11-8-16 4:30 PM GS14 62 R128 Ding Yi (CHINA) ณัฐจิรา บุญส่ง (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 4:30 PM BS16 1 R128 ศรันย์ แจ่มศรี (บ้านทองหยอด)[1] วิชญวรรธน์ นาครักษ์ (เสนานิคม)  
Thu 11-8-16 4:35 PM BS16 3 R128 ปารณัท ประพฤติธรรม (GRANULAR) ธรรพ์ณธร นาคอินทร์ (B S S)  
Thu 11-8-16 4:35 PM BS16 4 R128 พีรวิชญ์ ปานอำพล (สิงห์ H.H.) ธนวินท์ มาดี (NP Court)  
Thu 11-8-16 4:35 PM BS16 5 R128 แอนโทนี่ รัชชานนท์ จงจักรพันธ์ (ที ไทยแลนด์)[9/16] สวิตต์ นิลหยก (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 4:35 PM BS16 7 R128 อากฤษฎิ์ บุญฉิม (PUTI CLUB) Qualification - Q6  
Thu 11-8-16 4:35 PM BS16 9 R128 เชาวลิต คำรักษ์ (A - TEAM)[5/8] สรกนธ์ แซ่โซว (GRANULAR)  
Thu 11-8-16 4:35 PM BS16 10 R128 อานันท์ชัย รัตนชัยนนท์ (พันธุ์ครุฑ) จิรัฎฐ์ ควรปรียาวัฒน์ (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 4:35 PM BS16 11 R128 Qualification - Q2 กัญจน์ เพ็งลี (ตรีเลิศ)  
Thu 11-8-16 4:55 PM BS16 2 R128 Qualification - Q13 ปัณณวัฒน์ มงคลธนวรรณ (ตรีเลิศ)  
Thu 11-8-16 4:55 PM BS16 12 R128 ณัฐชภัค เทศน้อย (MCP) อชิตพล กลิ่นงาม (แบดมินตันชะอำ)  
Thu 11-8-16 4:55 PM BS16 14 R128 ณัฐพล รัตนะ (สิงห์ H.H.) ธีรวัฒน์ เสรีกัญญาพัฒน์ (KEEREE BADMINTON)  
Thu 11-8-16 4:55 PM BS16 15 R128 ยุทธนา นาชัยเริ่ม (ที ไทยแลนด์) รุจิรธรรม ยุติธรรม (ไทยออยล์)  
Thu 11-8-16 4:55 PM BS16 16 R128 Somsouk Phanthavong (Manthaturath (Laos)) นวพรรษ โล้วมั่นคง (Ninety-Nine Court)  
Thu 11-8-16 4:55 PM BS16 17 R128 ณัฐธเนศ จีนรอด (สิงห์ H.H.)[3/4] ปราชญ์ ตั้งศรีรพีพันธ์ (MT ARENA)  
Thu 11-8-16 4:55 PM BS16 18 R128 ธนกฤต ศรีโกศัย (@First) นราภูมิ บูญชายสุวรรณ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 5:00 PM BS16 13 R128 ภูชิชฎ์ อโนทัยสถาพร (บ้านทองหยอด)[9/16] Qualification - Q10  
Thu 11-8-16 5:00 PM BS16 19 R128 ภัทรพงศ์ แจ่มกระจ่าง (GOLD RACKET) Qualification - Q8  
Thu 11-8-16 5:00 PM BS16 20 R128 วรภพ ชื่นค้า (GRANULAR) กรดนัย ตันติยุทธ (MCP)  
Thu 11-8-16 5:00 PM BS16 21 R128 เสฎฐวุฒิ เจียรธเนศ (บ้านทองหยอด)[9/16] ณภัทร จักรบวรมงคล (S29)  
Thu 11-8-16 5:00 PM BS16 22 R128 วรุฒ ขุนารักษ์ (แบดมินตัน อ.หล่มสัก) นวัต รัตนาอัมพวัลย์ (Search GURU)  
Thu 11-8-16 5:00 PM BS16 24 R128 สกายเพชร สอิ้งทอง (ที ไทยแลนด์) วุฒชัย พจนเมธา (แบดมินตันภคภัทร์)  
Thu 11-8-16 5:00 PM BS16 25 R128 วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์ (บ้านทองหยอด)[5/8] อรัญชัย ตริยมงคลรัตน์ (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 5:20 PM BS16 27 R128 Qualification - Q3 นิพพิชฌน์ อนุกูลประเสริฐ (YAI)  
Thu 11-8-16 5:20 PM BS16 28 R128 นินนาท บุญฤทธิ์รัตนากร (สิงห์ H.H.) อภิโชค เกตุระหงษ์ (แบดมินตันศิริภูล)  
Thu 11-8-16 5:20 PM BS16 29 R128 วสุพล อุไรวงค์ (อบจ.ปราจีนบุรี)[9/16] Qualification - Q12  
Thu 11-8-16 5:20 PM BS16 30 R128 ภากร โชติพินิจ (ที ไทยแลนด์) ธีรภัทร สุทธิเกษม (ROYAL STAR)  
Thu 11-8-16 5:20 PM BS16 31 R128 ฐากณิษฐ์ พิสฐศาสน์ (สิงห์ H.H.) ทีปกร มโนมยางกูร (ธนบุรี)  
Thu 11-8-16 5:20 PM BS16 32 R128 ฐิติศักดิ์ อัครเสถียรวงศ์ (HP แบดมินตันเชียงราย) ภาคภูมิ เพชรรักษ์ (Triple V)  
Thu 11-8-16 5:20 PM BS16 33 R128 ปิยพัทธ์ อัคราช (อบจ.ปราจีนบุรี) นวมงคล ทองทา (BATTLEDORE)  
Thu 11-8-16 5:25 PM BS16 6 R128 เหนือดวง มังกรลอย (Enjoy Team) จิรพัฒน์ สินไพบูลย์ (HP แบดมินตันเชียงราย)  
Thu 11-8-16 5:25 PM BS16 8 R128 กฤษติพัฒน์ วงศ์ยา (แบดมินตันศิริภูล) นนธภัทร์ มีมั่น (อบจ.ปราจีนบุรี)  
Thu 11-8-16 5:25 PM BS16 23 R128 จิตตพัฒน์ ชำนาญ (THE FOX CLUP) Qualification - Q14  
Thu 11-8-16 5:25 PM BS16 26 R128 ณัฐวุฒิ ปะเสระกัง (ตรีเลิศ) สุรสิทธิ์ อริยะบารนีกุล (GRANULAR)  
Thu 11-8-16 5:25 PM BS16 34 R128 ธีรวัจน์ จินดาอินทร์ (แบดมินตันศิริภูล) ธนัช หาญทรงคมณัท (MCP)  
Thu 11-8-16 5:25 PM BS16 35 R128 ธนิสร วรฐิติ (ตรีเลิศ) ชวิศ หาญพานิช (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 5:25 PM BS16 36 R128 Qualification - Q9 ณภัทรวงค์ สวัสดิวณิชชากร (บ้านทองหยอด)[9/16]  
Thu 11-8-16 5:45 PM BS16 37 R128 นราธิศร์ ศิริวงศ์ (GRANULAR) ชยุตม์ ฉัตรมงคล (ไทยออยล์)  
Thu 11-8-16 5:45 PM BS16 38 R128 ณภัทร พ่วงภักดี (ที ไทยแลนด์) Qualification - Q11  
Thu 11-8-16 5:45 PM BS16 39 R128 ดุสิต ทองคงหาญ (ต้นกล้าตะวัน) ธีรธาดา พันธ์ทุ้ย (ธนบุรี)  
Thu 11-8-16 5:45 PM BS16 40 R128 นพวิชญ์ บัวแก้ว (MT ARENA) ศรัณย์ นพเก้า (สิงห์ H.H.)[5/8]  
Thu 11-8-16 5:45 PM BS16 41 R128 ศิริพงษ์ โพธิ์มี (แบดมินตัน อ.หล่มสัก) รัชพล มรรคศศิธร (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 5:45 PM BS16 42 R128 พีระภพ ศิริทองจักร์ (เสนานิคม) ธัชพล จำนงค์ (แบดมินตันดิลก)  
Thu 11-8-16 5:45 PM BS16 43 R128 ชุณวรรณ หมั่นดี (ตรีเลิศ) ตฤษนันท์ เดชคงทน (ที ไทยแลนด์)  
Thu 11-8-16 5:50 PM BS16 44 R128 Qualification - Q7 จารุกิตติ์ เอี่ยมดิลกวงศ์ (ROYAL STAR)[9/16]  
Thu 11-8-16 5:50 PM BS16 45 R128 ปริญญา สายใจ (สิงห์ H.H.) Sonemanou Luangsomphou (Manthaturath (Laos))  
Thu 11-8-16 5:50 PM BS16 46 R128 อัครพัชร์ วนเจริญวงศ์ (THE FOX CLUP) Qualification - Q15  
Thu 11-8-16 5:50 PM BS16 47 R128 จิรัฎฐ์ เอี้ยวสกุลรัตน์ (UNITY&RAWIN) ชุติพนธ์ ธีรกุลวิจารณ์ (บ้านทองหยอด)  
Thu 11-8-16 5:50 PM BS16 48 R128 วสุพล นุชทองม่วง (PUTI CLUB) วีรภัทร ภาคจรุง (ทหารอากาศ)[3/4]  
Thu 11-8-16 5:50 PM BS16 49 R128 Qualification - Q16 ชินดนัย ลาภศิริกุล (พลสนะแบดมินตัน)  
Thu 11-8-16 5:50 PM BS16 50 R128 ภาคภูมิ พระร้าย (แบดมินตัน อ.หล่มสัก) อิทธิราช หมุดทอง (PUTI CLUB)  
Thu 11-8-16 6:10 PM BS16 51 R128 สุริยา ดีปรีชา (อบจ.ปราจีนบุรี) สุขภัค โชตศุภการย์ (แบดมินตันสำโรง)  
Thu 11-8-16 6:10 PM BS16 52 R128 ธนภัทร ภูแรศรี (สิงห์ H.H.) เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร (บ้านทองหยอด)[9/16]  
Thu 11-8-16 6:10 PM BS16 53 R128 ศิริตระกูล โสภาคดิษฐ์ (ตรีเลิศ) ฤทธิชัย มะโนจิตร (เชียงราย)  
Thu 11-8-16 6:10 PM BS16 54 R128 นครินทร์ อิสะและ (CR BADMINTON) ปรียะพันธ์ ศิวกุลกำธร (S29)  
Thu 11-8-16 6:10 PM BS16 55 R128 ธนทัต แหล่งอุดมสุข (GRANULAR) พัทธดนย์ เหมะรักษ์ (สิงห์ H.H.)  
Thu 11-8-16 6:10 PM BS16 56 R128 Qualification - Q1 ธีรภัทร เขียวหวาน (ที ไทยแลนด์)[5/8]  
Thu 11-8-16 6:10 PM BS16 57 R128 ภาณุกร นิมิตรพรชัย (ที ไทยแลนด์) Qualification - Q5  
Thu 11-8-16 6:15 PM BS16 58 R128 ณัฐวัฒน์ วิถีเทพ (A - TEAM) ชีวาภัทร ม่วงอยู่ (แบดมินตันชะอำ)  
Thu 11-8-16 6:15 PM BS16 59 R128 ศุภชัย ไชยศิลป์ (บ้านทองหยอด) สุทธิพจน์ ลิมปะพันธุ์ (GRANULAR)  
Thu 11-8-16 6:15 PM BS16 60 R128 อนุวัตร นื่มน้อย (W.K. Badminton) ธนกฤต ภูแรศรี (สิงห์ H.H.)[9/16]  
Thu 11-8-16 6:15 PM BS16 61 R128 เมธาสิทธิ์ อยู่อินทร์ (HP แบดมินตันเชียงราย) คณินพงศ์ โยกาศ (แบดมินตันศิริภูล)  
Thu 11-8-16 6:15 PM BS16 62 R128 Qualification - Q4 ธนดล อินทศร (THE FOX CLUP)  
Thu 11-8-16 6:15 PM BS16 63 R128 เสฏฐวุฒิ สุวรรณมาลี (สิงห์ H.H.) ธนกฤต แสงพันธ์ (MCP)  
Thu 11-8-16 6:15 PM BS16 64 R128 พศิน ศรจันทร์แดง (ราชพฤกษ์ นครราชสีมา) กุลวุฒิ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด)[2]  


ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ