รู้จริง รู้ลึก รู้ทัน ทุกความเคลื่อนไหวของวงการแบดมินตันอ่าน Badminton Thai Today
ข่าวสารและกิจกรรม
ผลการแข่งขันรายการ Mother's Day Championships 2016 By Granularshopping.com
  18 ส.ค. 2559
แบ่งปัน
 
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทชายเดี่ยว 8ปี
 1. ชนะเลิศ ธีธัช จินตมุทธา
 • รองอันดับ 1 พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์
 • รองอันดับ 2 อนพัทย์ เตรียมล้ำเลิศ
 • รองอันดับ 2 เตชิต เตชสุนทรกุล
ประเภทหญิงเดี่ยว 8 ปี
 1. ชนะเลิศ อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์
 • รองอันดับ1 วรัทยา ไชยประพัทธ์
 • รองอันดับ2 ธันว์ชนก เปี่ยมไพบูลย์
 • รองอันดับ2 สุรดา เวชพาณิชย์
 
ประเภทชายคู่ 8 ปี
 1. ชนะเลิศ ธีธัช จินตมุทธา, เตชิต เตชสุนทรกุล
 • รองอันดับ 1 วชิรวิทย์ จันทร์ควง, สุวิจักขณ์ อิ่มสมุทร
 • รองอันดับ 2 พรรคสรณ์ กลิ่นประยงค์, ลูคัส เอกรัฐ เวดเลอร์
 • รองอันดับ 2 พงศ์กรณ์ วนเจริญวงศ์, ธัญเทพ สนิทพงษ์
 
ประเภทหญิงคู่ 8 ปี
 1. ชนะเลิส พิมพ์ชนก สุทธิวิริยะกุล, อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์
 • รองอันดับ 1 วรัทยา ไชยประพัทธ์, กิตติญา ไกรธีรวุฒิ
 • รองอันดับ 2 จรรยพร มีพานทอง, ธันว์ชนก เปี่ยมไพบูลย์
 • รองอันดับ 2 ธัญสินี อนันต์ธนาพงษ์, สุรดา เวชพาณิชย์

 
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว 10 ปี
 1. ชนะเลิศ เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์
 • รองอันดับ 1 พัชรกิตติ์ อภิรัชตะเศรษฐ์
 • รองอันดับ 2 Vilaykone Ph
 • รองอันดับ 2 อานันทวีป สมบุญ
ประเภทหญิงเดี่ยว 10 ปี
 1. ชนะเลิศ พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์
 • รองอันดับ 1 พบพร บุญมี
 • รองอันดับ 2 สายธาร สุวรรณพฤษชาติ
 • รองอันดับ 2 พนิตพิชา ภวัตนิธิกร
 
ประเภทชายคู่ 10 ปี
 1. ชนะเลิศ อติรุจ อุ่นวัฒนนุกูล, แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ
 • รองอันดับ 1 จักรภพ หน่อขัติ, อานันทวีป สมบุญ
 • รองอันดับ 2 ธราเทพ บุญถนอม, ณพล เทียมพานิช
 • รองอันดับ 2 Kaungthong S, Vilaykone Ph

ประเภทหญิงคู่ 10 ปี
 1. ชนะเลิศ นนทพร พานิช, สรัลรักษ์ วิทิตศานต์
 • รองอันดับ 1 ณัชชาวีณ์ สิทธิธีระนันท์, สาบรีน่า โสภิตา เวดเลอร์
 • รองอันดับ 2 จิณห์นิภา ตันมณี, หทัยทิพย์ มิจาด
 • รองอันดับ 2 ปัณฑารีย์ ขำเปรื่องเดช, สายธาร สุวรรณพฤษชาติ

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว 12 ปี
 1. ชนะเลิศ ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล
 • รองอันดับ 1 พณิชพล ธีระรัตน์สกุล
 • รองอันดับ 2 นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก
 • รองอันดับ 2 ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์
ประเภทหญิงเดี่ยว 12 ปี
 1. ชนะเลิศ ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร
 • รองอันดับ 1 ณัฐชนก ไล้สวน
 • รองอันดับ 2 พุธิตา พันธุ์ทุ้ย
 • รองอันดับ 2 พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์
 
ประเภทชายคู่ 12 ปี
 1. ชนะเลิศ ภวินท์ พงษ์พิทักษ์กุล, ธนวัฒน์ ยิ้มจิตต์
 • รองอันดับ 1 นพสิทธิ์ เจ๊กจันทึก, ธนพนธ์ ราศรี
 • รองอันดับ 2 ปุณณภพ เกียรติกังวาฬไกล, ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ
 • รองอันดับ 2 พณิชพล ธีระรัตน์สกุล, พรรคพล ธีระรัตน์สกุล
 
ประเภทหญิงคู่ 12 ปี
 1. ชนะเลิศ ธิดาพร กลีบยี่สุ่น, ณัฐชนก ไล้สวน
 • รองอันดับ 1 ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร, พุธิตา พันธุ์ทุ้ย
 • รองอันดับ 2 ปวันรัตน์ ศรีขาว, สิรินาถ ภิระบรรณ์
 • รองอันดับ 2 บุณณดา ฉัตรทอง, ปทิดา ศรีสวัสดิ์

 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว 14 ปี
 1. ชนะเลิศ เหนือดวง มังกรลอย
 • รองอันดับ 1 ธนนนท์ จิตใจภูรี
 • รองอันดับ 2 ภูริธัช อารีย์
 • รองอันดับ 2 ณฐกร จันทร์ขุน
ประเภทหญิงเดี่ยว 14 ปี
 1. ชนะเลิศ พรพิชชา เชยกีวงศ์
 • รองอันดับ 1 ทิพธิดา คงสอน
 • รองอันดับ 2 พีรยา คันธารวงสกุล
 • รองอับดับ 2 ลฏาภา สิงห์แก้ว
 
ประเทภชายคู่ 14 ปี
 1. ชนะเลิศ นรุตม์ แสงขำ, ปัณณวัชร์ ธีระพนิตนันท์
 • รองอันดับ 1 ณฐกร จันทร์ขุน, พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์
 • รองอันดับ 2 พงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุล, ธนดล พันธ์พานิช
 • รองอันดับ 2 ธนนนท์ จิตใจภูรี, วรท อุไรวงค์
 
ประเภทหญิงคู่ 14 ปี
 1. ชนะเลิศ ทิพธิดา คงสอน, พิชญานิน อังคะ
 • รองอันดับ 1 พรพิชชา เชยกีวงศ์, กฤตพร เจียรธเนศ
 • รองอันดับ 2 พีรยา คันธารวงสกุล, เบญญาภา เอี่ยมสอาด
 • รองอันดับ 2 บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ, ปณัฐชา งามประดิษฐ์
 
ประเภทคู่ผสม 14 ปี
 1. ชนะเลิส ปารเมศ พรมศริน, พิชญานิน อังคะ
 • รองอันดับ 1 สิรวิชญ์ โสทน, ทิพธิดา คงสอน
 • รองอันดับ 2 ธนนนท์ จิตใจภูรี, บุณยาพร ดำรงธรรมวุฒิ
 • รองอันดับ 2 สิรภพ ก๋งอุบล, เบญญาภา เอี่ยมสอาด

 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว 16 ปี
 1. ชนะเลิศ กุลวุฒิ วิทิตศานต์
 • รองอันดับ 1 ศรัณย์ แจ่มศรี
 • รองอันดับ 2 วีรภัทร ภาคจรุง
 • รองอันดับ 2 ณัฐธเนศ จีนรอด
ประเภทหญิงเดี่ยว 16 ปี
 1. ชนะเลิศ ภัทรสุดา ไชยวรรณ
 • รองอันดับ 1 ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
 • รองอันดับ 2 ญาณิสา ชื่นเจริญ
 • รองอันดับ 2 อทิตยา โปวานนท์
   
ประเภทชายคู่ 16 ปี
 1. ชนะเลิศ เสฏฐนันท์ ปิยวัชรวิจิตร, กุลวุฒิ วิทิตศานต์
 • รองอันดับ 1 รุษฐนภัค อูปทอง, วรทัต เจียรพิพัฒน์กุล
 • รองอันดับ 2 ปัณฑ์ธร แสงวณิช, วีรภัทร ภาคจรุง
 • รองอันดับ 2 ภัทรวรรธน์ เติมธนะศักดิ์, วชิรวิทย์ โสทน
ประเภทหญิงคู่ 16 ปี
 1. ชนะเลิศ ศุภาพิชญ์ ศิลป์ประกอบ, ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
 • รองอันดับ 1 ญาณิสา ชื่นเจริญ, ส้ม สว่างศรี
 • รองอันดับ 2 ณัฐธิดา มูลอนันต์, สรวงสุภา ศุภสังข์
 • รองอันดับ 2 กฤติยาณี วรวุฒิวิทยานันท์, อทิตยา โปวานนท์

ประเภทคู่ผสม 16 ปี
 1. ชนะเลิส วรทัต เจียรพิพัฒน์กุล, ภัทรสุดา ไชยวรรณ
 • รองอันดับ1 วิชญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์, ส้ม สว่างศรี
 • รองอันดับ2 ธนวินท์ มาดี, พิชามญธุ์ พัชรพิสุทธิ์สิน
 • รองอันดับ2 กรดนัย ตันติยุทธ, ชนาภัทร จันทร์วงศ์

 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายเดี่ยว 18 ปี
 1. ชนะเลิศ รุษฐนภัค อูปทอง
 • รองอันดับ 1 อัยการ โพธิ์พืช
 • รองอันดับ 2 ธนภัทร กิตติเนาวรัตน์
 • รองอันดับ 2 วีรภัทร ภาคจรุง
ประเภทหญิงเดี่ยว 18 ปี
 1. ชนะเลิศ นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสอาด
 • รองอันดับ 1 อรณิชา จงสถาพรพันธุ์
 • รองอันดับ 2 ชาสินี โกรีภาพ
 • รองอันดับ 2 ณัฐชา ฉัตรภัทริน
   
ประเภทชายคู่ 18 ปี
 1. ชนะเลิศ ปณชัย วรศักตยานันต์, วริทธิ์ สารพัฒน์
 • รองอันดับ 1 นนทวัฒน์ สัตนาโค, สหรัฐ มัชชิมา
 • รองอันดับ 2 ฉลองรัฐ นอบสำโรง, กำพล ศรีหงส์
 • รองอันดับ 2 ปิยพัฒ วรรณลี, กิตติธัช เชยกลิ่นเทศ
ประเภทหญิงคู่ 18 ปี
 1. ชนะเลิศ ฤทัยชนก ไล้สวน, อลิษา ทรัพย์นิธิ
 • รองอันดับ 1 ธัญญธร ธรรมนพเก้า, ศรารัตน์ เชื้อบ่อคา
 • รองอันดับ 2 กรกมล สุขกลัด, สุชัญญา กาญจนสาขา
 • รองอันดับ 2 ธนพิม กวีนันทวงศ์, ชนม์ณิชา เจริญวัฒน์

ประเภทคู่ผสม 18 ปี
 1. ชนะเลิศ พชรพล นิพรรัมย์, ฤทัยชนก ไล้สวน
 • รองอันดับ 1 ปณชัย วรศักตยานันต์, อลิษา ทรัพย์นิธิ
 • รองอันดับ 2 วริทธิ์ สารพัฒน์, ฟารีดา ลุก
 • รองอันดับ 2 ธเนศ ธราทิฆัมพร, ณฐกร ใจอารีย์


รุ่นบุคคลทั่วไป
ประเภทชายเดี่ยวทั่วไป
 1. ชนะเลิศ ปัณณวิชญ์ ทองน่วม
 • รองอันดับ 1 กุลวุฒิ วิทิตศานต์
 • รองอันดับ 2 ธนดล จำปาน้อย
 • รองอันดับ 2 Mohamud Arif Abdul Latif
 
ประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไป
 1. ชนะเลิศ  ศุภนิดา เกตุทอง
 • รองอันดับ 1 ชาสินี โกรีภาพ
 • รองอันดับ 2 ลักษิกา กัลละหะ
 • รองอันดับ 2 ภัทรสุดา ไชยวรรณ
 ประเภทชายคู่ทั่วไป
 1. ชนะเลิส นันทกานต์ ยอดไพสง, ตราวุธ โพธิ์เที่ยง
 • รองอันดับ 1 ตนุภัทร วิริยางกูร, วสพล อุตมัง
 • รองอันดับ 2 ปณชัย วรศักตยานันต์, วริทธิ์ สารพัฒน์
 • รองอันดับ 2 กิตติศักดิ์ นามเดช, ติณณ์ อิสริยะเนตร
ประเภทหญิงคู่ทั่วไป
 1. ชนะเลิศ พชรพรรณ ช่อชูวงศ์, พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์
 • รองอันดับ 1 ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม, ณัชชา แสงโชติ
 • รองอันดับ 2 รวิมน เอี่ยมรัตนเมธีกุล, ศุภมาศ มิ่งเชื้อ
 • รองอันดับ 2 ฤทัยชนก ไล้สวน, อลิษา ทรัพย์นิธิ
 
ประเภทคู่ผสมทั่วไป
 1. ชนะเลิส ปริญญวัฒน์ ทองน่วม, ณัชชา แสงโชติ
 • รองอันดับ 1 ปัณณวิชญ์ ทองน่วม, ทัศมนต์ สังขะวัฒนะ
 • รองอันดับ 2 เฉลิมพล เจริญกิจอมร, ชาสินี โกรีภาพ
 • รองอันดับ 2 ภควัฒน์ วิไลลักษณ์, ศุภนิดา เกตุทอง
 
 
   
 
 
ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ